Trước khi tiếp tục, trước khi tiếp tục

Trước khi truy cập Google

Nếu bạn nhấp vào “Từ chối mọi thứ”, chúng tôi sẽ không sử dụng cookie cho các kết thúc bổ sung này.

Trước khi truy cập Google

Nếu bạn nhấp vào “Từ chối mọi thứ”, chúng tôi sẽ không sử dụng cookie cho các kết thúc bổ sung này.

Ví dụ, nội dung không được cá nhân hóa phụ thuộc vào nội dung của trang web bạn tham khảo, hoạt động của phiên tìm kiếm hiện tại và vị trí của bạn. Quảng cáo không được cá nhân hóa phụ thuộc vào nội dung của trang web bạn tham khảo và vị trí gần đúng của bạn. Thông báo và nội dung được cá nhân hóa cũng có thể bao gồm các kết quả, khuyến nghị và thông báo thích nghi hơn theo hoạt động trước đây của bạn trên trình duyệt này, như nghiên cứu trước đây của bạn trên Google. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng điều chỉnh trải nghiệm theo độ tuổi của người dùng sử dụng cookie và dữ liệu.

Nhấp vào “Thêm tùy chọn” để hiển thị thêm thông tin, bao gồm cách quản lý cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn cũng có thể xem trang G.Co/PrivacyTools bất cứ lúc nào.

Trước khi truy cập Google

Nếu bạn nhấp vào “Từ chối mọi thứ”, chúng tôi sẽ không sử dụng cookie cho các kết thúc bổ sung này.

Ví dụ, nội dung không được cá nhân hóa phụ thuộc vào nội dung của trang web bạn tham khảo, hoạt động của phiên tìm kiếm hiện tại và vị trí của bạn. Quảng cáo không được cá nhân hóa phụ thuộc vào nội dung của trang web bạn tham khảo và vị trí gần đúng của bạn. Thông báo và nội dung được cá nhân hóa cũng có thể bao gồm các kết quả, khuyến nghị và thông báo thích nghi hơn theo hoạt động trước đây của bạn trên trình duyệt này, như nghiên cứu trước đây của bạn trên Google. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng điều chỉnh trải nghiệm theo độ tuổi của người dùng sử dụng cookie và dữ liệu.

Nhấp vào “Thêm tùy chọn” để hiển thị thêm thông tin, bao gồm cách quản lý cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn cũng có thể xem trang G.Co/PrivacyTools bất cứ lúc nào.