Apple iPhone 14 Pro Max | Bouygues Telecom ENTREPRES, IPhone 14 trên quảng cáo cũng như Pro và Pro Max với Bouygues

IPhone 14 trên quảng cáo, các phiên bản chuyên nghiệp và chuyên nghiệp cũng với giá giảm với Bouygues Telecom

iPhone 12: Cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói không giới hạn /tích phân /công ty thế giới. Cam kết 24 hoặc 36 tháng. Có giá trị tối đa 10 thiết bị đầu cuối trên mỗi còi báo động. Xem điều kiện

14 Pro Max Bouygues

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh không giới hạn

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp 50 GB Ở châu Âu các cuộc gọi, SMS & MMS không giới hạn gói tương thích 5G Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế ở D+1 ở Pháp và trong vòng 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Gói + được hưởng lợi từ 15 GB với tùy chọn SIM thứ 2

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo kinh doanh đầy đủ

75 GB Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn Từ và hướng tới: Pháp / Châu Âu Kinh doanh 1 (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc) Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Neo Full Entreprise Monde

Dữ liệu không giới hạn ở Pháp Gói tương thích 5G, SMS & MMS không giới hạn 200 GB Từ và hướng tới: Châu Âu Business 1 & 2 (bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada và Morocco) 5 giờ gọi và 2 GB trong khu vực kinh doanh 3 Dịch vụ bao gồm Điện thoại thông minh thay thế J+1 ở Pháp và dưới 3 đến 9 ngày quốc tế trong trường hợp bị hỏng

Bộ điều hợp ngành USB-C nhanh

Bộ điều hợp ngành USB-C nhanh

Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ bạn ở từng giai đoạn trong việc quản lý đội tàu di động của bạn

Gia hạn bảo hành

Bàn phím_arrow_right

Gia hạn bảo hành

Trong trường hợp bị hỏng, hãy yêu cầu một điện thoại thông minh thay thế được chuyển đến D+1 đến địa chỉ bạn chọn

Làm chủ các thiết bị đầu cuối

Bàn phím_arrow_right

Làm chủ các thiết bị đầu cuối

Nhận thiết bị đã sẵn sàng của bạn, được cấu hình và cá nhân hóa

Quản lý và bảo mật di động

Bàn phím_arrow_right

Quản lý và bảo mật di động

Quản lý và bảo vệ toàn bộ đội tàu di động của bạn khỏi từ xa thông qua giải pháp EMM

Khám phá các ưu đãi điện thoại di động của chúng tôi

Gói di động

Bàn phím_arrow_right

Gói di động

Một phạm vi chuyên nghiệp được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn

Phục hồi di động

Bàn phím_arrow_right

Phục hồi di động

Đi Upmarket mà không cần chi tiêu nhiều hơn

Cho thuê thiết bị đầu cuối

Bàn phím_arrow_right

Cho thuê thiết bị đầu cuối

Tối ưu hóa chi phí và quản lý đội tàu của bạn

*Tốc độ hấp thụ hấp thụ cục bộ (DAS) định lượng sự tiếp xúc của người dùng với sóng điện từ của thiết bị liên quan. DAS được ủy quyền tối đa là 2 w/kg cho đầu và thân cây và 4 w/kg cho các thành viên.

Bàn phím_arrow_down –> Thông báo pháp lý

* Sau khi hoàn tiền, cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói công ty không giới hạn/tích phân/tích phân/tích phân+/thế giới sau khi khấu trừ phí bảo hiểm được cấp bởi thương mại của bạn áp dụng cho hóa đơn đầu tiên và phục hồi điện thoại thông minh trị giá € € 226 (Ví dụ: iPhone 12 64GB trong điều kiện chức năng) và phục hồi tiền thưởng là € 100. Việc hoàn trả việc thu hồi tiền thưởng € 100 sẽ được thực hiện trên hóa đơn bởi Bouygues Telecom Etre. Cam kết 24 hoặc 36 tháng.

iPhone 14 Plus: Phần thưởng phục hồi là “tiền thưởng chuyển đổi” được điều hòa khi mua điện thoại mới. Giá trị của phần thưởng phục hồi được thêm vào giá trị phục hồi của điện thoại cũ của bạn. Việc hoàn trả việc thu hồi tiền thưởng € 100 sẽ được thực hiện trên hóa đơn bởi Bouygues Telecom Etre. Cam kết 24 hoặc 36 tháng.

iPhone 14 Pro Max: Phần thưởng phục hồi là “tiền thưởng chuyển đổi” được điều hòa khi mua điện thoại mới. Giá trị của phần thưởng phục hồi được thêm vào giá trị phục hồi của điện thoại cũ của bạn. Việc hoàn trả việc thu hồi tiền thưởng € 100 sẽ được thực hiện trên hóa đơn bởi Bouygues Telecom Etre. Cam kết 24 hoặc 36 tháng.

iPhone 14 Pro: Phần thưởng phục hồi là “tiền thưởng chuyển đổi” được điều hòa khi mua điện thoại mới. Giá trị của phần thưởng phục hồi được thêm vào giá trị phục hồi của điện thoại cũ của bạn. Việc hoàn trả việc thu hồi tiền thưởng € 100 sẽ được thực hiện trên hóa đơn bởi Bouygues Telecom Etre. Cam kết 24 hoặc 36 tháng.

iPhone 14: Sau khi hoàn trả, hãy cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho một công ty không giới hạn/tích phân/tích phân 223 (Ví dụ: iPhone 12 64GB trong điều kiện chức năng) và phục hồi tiền thưởng là € 100. Việc hoàn trả việc thu hồi tiền thưởng € 100 sẽ được thực hiện trên hóa đơn bởi Bouygues Telecom Etre. Cam kết 24 hoặc 36 tháng.

iPhone 13 mini: Cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói không giới hạn /tích phân /công ty thế giới. Cam kết 24 hoặc 36 tháng. Có giá trị tối đa 10 thiết bị đầu cuối trên mỗi còi báo động. Xem điều kiện

iPhone 13: Cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói không giới hạn /tích phân /công ty thế giới. Cam kết 24 hoặc 36 tháng. Có giá trị tối đa 10 thiết bị đầu cuối trên mỗi còi báo động. Xem điều kiện

iPhone 12: Cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói không giới hạn /tích phân /công ty thế giới. Cam kết 24 hoặc 36 tháng. Có giá trị tối đa 10 thiết bị đầu cuối trên mỗi còi báo động. Xem điều kiện

iPhone 11: Cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói không giới hạn /tích phân /công ty thế giới, cam kết 24 hoặc 36 tháng, sau khi hoàn trả € 50. Có giá trị tối đa 10 thiết bị đầu cuối trên mỗi còi báo động. Xem điều kiện

iPhone SE 5G: Cung cấp hợp lệ cho đến ngày 05/10/2023 cho bất kỳ đăng ký mới nào cho gói không giới hạn /tích phân /công ty thế giới. Cam kết 24 hoặc 36 tháng. Có giá trị tối đa 10 thiết bị đầu cuối trên mỗi còi báo động. Xem điều kiện

iPhone 14 trên quảng cáo, các phiên bản chuyên nghiệp và chuyên nghiệp cũng với giá giảm với Bouygues Telecom

IPhone 14, Pro và Pro Max quảng cáo Bouygues

Apple luôn là xếp hạng, nó không phải ngẫu nhiên: điện thoại thông minh của nó được coi là mô hình cao nhất để bán. Ai nói cao cho biết giá cao … trừ khi bạn trải qua các ưu đãi đặc biệt ! Với Bouygues Viễn thông, có thể tìm thấy iPhone 14 được bán với giá 1 € sau khi hoàn trả. Các biến thể pro và pro max của nó cũng rẻ hơn, nhờ đăng ký cho gói 5G từ nhà điều hành điện thoại.

Tất cả iPhone 14s trong chương trình quảng cáo Bouygues Viễn thông từ € 1

Các ưu đãi tốt trên điện thoại thông minh được đảm bảo cho khách hàng từ xa. Để bán iPhone 14, chỉ Đăng ký gói di động 200 GB. Bản thân điều này rất thuận lợi, nhưng nó chủ yếu làm tăng giá cho các biến thể của mẫu iPhone mới nhất. Đây là chi tiết về giá cho mỗi phiên bản của điện thoại thông minh cao cấp này.

IPhone 14 giá rẻ nhờ gói 5G với 200 GB

Để tìm iPhone 14 giá rẻ, tốt nhất là chuyển sang phiên bản tiêu chuẩn của nó. Mặc dù đây là chiếc điện thoại giá cả phải chăng nhất trong ba người, nhưng không có thiết bị giảm giá nào. Nó ngược lại, vì nó có tất cả những đổi mới mới nhất cho đến nay.

Giá rẻ 14 bouygues iphone 14

IPhone 14 ON quảng cáo được tìm thấy ở mức € 1 nhờ gói Viễn thông Bouygues 5G. Sau đó, tất nhiên phải được hoàn thành tài chính của mình nhờ một đề nghị tín dụng. Chi tiết, khách hàng trả € 81 cho giao dịch đầu tiên và có thể yêu cầu Hoàn lại € 80 nhờ phiếu giảm giá rằng sau đó họ nhận được qua email. Sau đó, bạn phải thanh toán 24 khoản thanh toán hàng tháng là 17,45 € mỗi.

Khách hàng cũng có thể chọn thanh toán mọi thứ cùng một lúc. Mà cho một mức giá của € 381,90, sau khi hoàn trả € 80, luôn luôn trong cùng một điều kiện. Giá đặc biệt này có thể nhờ giảm giá € 337.10 thông qua gói di động, cũng như € 150 giảm giá tích lũy ngay lập tức tại thời điểm này.

Về gói di động 200 GB, nó có giá 33,99 € mỗi tháng trong một năm sau đó 49,99 €. Về phần mình, nó đòi hỏi một cam kết trong hai năm, thời gian tương đương với tài chính của iPhone 14 khi quảng cáo. Gói 5G này cho phép bạn sử dụng một nửa dữ liệu Kể từ các khoa nước ngoài của Pháp, Châu Âu, Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) cũng như ở Trung Quốc. Các quốc gia này cũng đủ điều kiện nhận các cuộc gọi không giới hạn từ Pháp, cũng như các lỗi của 120 quốc gia khác nhau.

Kế hoạch di động chứa những gì có iPhone 14: giá rẻ:

  • 200 GB với mạng 5G;
  • 100 GB vẫn có giá trị tại các bộ phận nước ngoài của Pháp, Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc;
  • Các cuộc gọi không giới hạn, SMS và MMS đến tất cả các điểm đến này và cố định đến 120 quốc gia;
  • Thẻ SIM thứ hai được cung cấp theo yêu cầu.

In từ iPhone

Cũng đọc cách in tệp từ iPhone của bạn ?

IPhone 14 Pro cũng là € 1 để mua

Bouygues Viễn thông không chỉ cung cấp iPhone 14 trên quảng cáo. Phiên bản Pro của nó cũng là Có sẵn từ € 1 sau khi hoàn lại tiền. Về mặt logic, cần phải đếm các khoản thanh toán hàng tháng cao hơn cho tương lai. Tương ứng tốt với hiệu suất tiếp theo của phiên bản điện thoại thông minh Apple này.

iphone 14 pro khuyến mãi Bouygues

Nhờ gói 5G 200 GB, iPhone 14 Pro với mức giá cuối cùng là € 661,90 (do đó sau khi hoàn trả € 80 thông qua phiếu giảm giá). Ở đây cũng có thể tận dụng tài chính điện thoại thông minh trong 24 tháng. Ngoài € 81 để mua, chỉ cần bổ sung cho giá Thanh toán € 30,28 mỗi tháng. Một khoản tài trợ khác: Trả € 469,90 để mua, sau đó thanh toán hàng tháng là € 8.

Gói di động 200 GB vẫn giữ nguyên, giá của nó cũng. Trừ khi bạn là người nắm giữ hạnh phúc của một hộp internet viễn thông bouygues. Những điều này cho phép bạn có được một Giảm giá € 5 mỗi tháng trên gói 5G. Miễn là hai đăng ký còn hoạt động, việc giảm bớt.

Mở khóa iPhone

Đọc thêm mở khóa, mở khóa hoặc mở khóa iPhone của bạn: Cách làm ?

TỐT NHẤT trong tất cả iPhone với giá bị hỏng: giảm giá hơn € 600 !

Mở đường cho King of iPhone đang được bán, iPhone 14 Pro Max. Đây là điện thoại thông minh đến mức mọi thứ mà Apple có thể cung cấp. Nó kết hợp các sản phẩm mới như các cuộc gọi khẩn cấp tự động và bằng vệ tinh trong trường hợp không có mạng. Điều đó nói rằng có rất ít cơ hội mà kịch bản này sẽ xuất hiện, bởi vì Bouygues Telecom bảo hiểm là một trong những người giỏi nhất ở Pháp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

IPhone 14 Pro Max Bouygues Khuyến khích viễn thông

Để có được iPhone 14 giá rẻ này, một lần nữa gói di động 200 GB là phù hợp nhất. Nó có thể giảm giá của điện thoại thông minh để € 99,90 để mua, Giám sát 24 khoản thanh toán € 31,70/tháng. Tổng cộng, điện thoại do đó có giá € 791,90 sau khi hoàn trả. Nếu không có ưu đãi viễn thông Bouygues, nó sẽ là € 1,409.

Đối với iPhone 14 này đối với những người khác, có thể giảm giá của điện thoại thêm một chút. Điều này dựa trên Bouygues cung cấp phục hồi viễn thông điện thoại cũ; Họ cung cấp tới € 70 tiền thưởng ngoài giá phục hồi.

Bouygues Phục hồi điện thoại

Đọc cũng nối lại một chiếc điện thoại của Bouygues Viễn thông: Ưu điểm gì ?

Tìm hiểu thêm về các liên kết liên kết

Nhóm của chúng tôi chọn những ưu đãi tốt nhất cho bạn. Một số liên kết được theo dõi và có thể tạo hoa hồng cho mypetitforfait mà không ảnh hưởng đến giá đăng ký của bạn. Giá được đề cập cho thông tin và có khả năng phát triển. Các bài báo được tài trợ được xác định. Nhấp vào đây để có thêm thông tin.